Curettage di ferite sternali in caso di deiscenze sternali o mediastinite